Câu lạc bộ Chấn thương cột sống Việt Nam

Việt Nam tuyên bố phát động Kế hoạch tổng thể về lồng ghép các quyền của người khuyết tật ASEAN 2025

Lồng ghép các quyền của người khuyết tật (Kế hoạch tổng thể về lồng ghép các quyền của người khuyết tật) phù hợp với tầm nhìn được nêu trong Tuyên bố Bali về Tăng cường Vai trò và Sự tham gia của Người khuyết tật trong Cộng đồng ASEAN.
Kế hoạch tổng thể về lồng ghép các quyền của người khuyết tật

Lồng ghép các quyền của người khuyết tật (Kế hoạch tổng thể về lồng ghép các quyền của người khuyết tật) phù hợp với tầm nhìn được nêu trong Tuyên bố Bali về Tăng cường Vai trò và Sự tham gia của Người khuyết tật trong Cộng đồng ASEAN

Cộng đồng chấn thương cột sống cũng tham gia đóng góp ý kiến và phương hướng hành động, giúp mọi người biết đến một cộng đồng mới và có yếu tố đặc biệt hơn so với người khuyết tật khác. 

 

Đây sẽ là sự kiện mở đầu cho những kế hoạch, những hành động thiết thực, hợp tác các cơ quan Chính phủ, các tổ chức của người khuyết tật và tổ chức xã hội dân sự, người dân, để thực hiện thành công bản kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong Mục tiêu phát triển bền vững của các nước ASEAN đến 2025.

"Kế hoạch tổng thể ASEAN 2025 về lồng ghép quyền của người khuyết tật đã được các nguyên thủ quốc gia ASEAN ký thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN ngày 15/11/2018 và được Ủy ban liên quốc gia ASEAN về Nhân quyền (AICHR) chính thức công bố ngày 03/12/2018, tại Bangkok, Thái Lan.

Kế hoạch tổng thể ASEAN 2025 về lồng ghép quyền của người khuyết tật hướng tới việc bổ sung và cụ thể hóa Tầm nhìn tới 2025, lồng ghép quyền của người khuyết tật trên cả 3 trụ cột An ninh – Chính trị, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội của Cộng đồng ASEAN và thúc đẩy sự cam kết của các quốc gia thành viên hướng tới một cộng đồng hòa nhập."

Bên cạnh việc giới thiệu về Kế hoạch còn là vai trò của các bên liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch tổng thể ASEAN 2015 về việc lồng ghép quyền của người khuyết tật và góc nhìn của cơ quan xây dựng chính sách nhà nước về việc thực hiện kế hoạch tổng thể ASEAN 2025.

- Nguyễn Tùng -Video

chấn thương cột sống
tổn thương tủy sống
câu lạc bộ chấn thương cột sống việt nam
anh chan thuong cot song
tuy song
COT SONG